Productie van fosfor circulair met cement

Een van de mogelijkheden om de CO2-emissies bij de productie van cement te verlagen is het gedeeltelijk vervangen van de basisgrondstof portlandcementklinker door andere geschikte materialen. In Nederland is de meest gebruikte cementsoort hoogovencement, waarbij zo’n 50 tot 75 % van de portlandcementklinker wordt vervangen door hoogovenslak. Hoogovenslak is een bijproduct van de productie van ruwijzer. Hoogovenslak is echter maar beperkt beschikbaar en de beschikbaarheid wordt naar verwachting in de komende jaren minder. Er wordt daarom volop gekeken naar mogelijke alternatieven.

Cementproducent Dyckerhoff participeert in het Europese innovatieproject FlashPhos. Bij dit project, dat tot doel heeft fosfor uit rioolslib te halen, komen slakken vrij die mogelijk geschikt zijn voor toepassing in cement. In dit artikel gaan we in op dit voor de cementindustrie en voor Europa belangrijke project.

Fosfor onmisbaar

Fosfor komt van nature voor in de bodem, maar in lage concentraties. Naast stikstof en kalium is de beschikbaarheid van fosfor dé beperkende factor voor de opbrengst van de landbouw. In de afgelopen eeuwen konden opbrengsten worden verhoogd met behulp van fosfaten in mest en plantenresten. Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw nam het gebruik van kunstmest, bestaande uit fosfaat, stikstof en kalium, een enorme vlucht. Vooral door het gebruik van fosfaat, afkomstig van fosfaaterts, kon de landbouw­productie de groei van de wereldbevolking bijhouden.

Fosfaaterts (fosforiet) is echter schaars en zal, ondanks de recente ontdekking in Noorwegen van een enorme hoeveelheid fosfaaterts, op termijn opraken. Daarnaast is Europa nu nog voor meer dan 80 % afhankelijk van import. Fosfaaterts staat daarom op de Europese lijst van kritieke grondstoffen. Naast fosfaaterts staat witte fosfor (P4) apart op de lijst, omdat deze vorm essentieel is voor onder andere de farmaceutische industrie en veel wordt toegepast in elektronica. Productie van P4 vraagt om specifieke installaties die, sinds de sluiting van Thermphos in Vlissingen, niet meer in Europa aanwezig zijn. Europa is voor witte fosfor daarom volledig afhankelijk van import.

granuleren van de slak uit fosforproductie

Smelten en granuleren slak

De slak wordt gesmolten en door snel afkoelen gegranuleerd (foto: Aufbereitung Recycling und Prüftechnik GmbH (ARP) en MITechnology)

Grafiek fosforgebruik

Bronnen van fosfor voor de landbouw sinds 1800 (bron: Cordel en White, 2014)

FlashPhos

Zuiveringsslib, een restproduct van het zuiveren van afvalwater, bevat zo’n 30 tot 40 gram fosfaat per kg droge stof. Bij verbranding komt het fosfaat in de as terecht; de as bevat grofweg 80 gram fosfor (of 200 gram fosfaat) per kg as, dus zo’n 8 % fosfor. Dat maakt zuiveringsslib een zeer interessante bron van fosfor. De in zuiveringsslib aanwezige fosfor is zelfs ruim voldoende om aan de volledige vraag naar witte fosfor in de Europese Unie te voldoen.

De EU heeft 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een 4 jarig demonstratieproject om witte fosfor te produceren door thermische en chemische behandeling van zuiveringsslib. Er wordt verwacht dat op basis van de technologie van dit project, genaamd FlashPhos, de EU in 2040 al 50 % van de behoefte aan witte fosfor kan produceren met 15 % van het in Europa vrijkomende zuiveringsslib. Uiteraard moet dit proces milieuvriendelijk en circulair zijn en daaraan kan de cementindustrie een belangrijke bijdrage leveren.

Technologie FlashPhos

Schematische weergave van het FlashPhos proces (bron: FlashPhos)

In 2025 moet een demonstratiefabriek op basis van het FlashPhos proces gereed zijn en tot 400 kg zuiveringsslib per uur kunnen verwerken. Bij het FlashPhos proces wordt zuiveringsslib gedroogd en gemalen en vervolgens vergast, waarbij inorganische componenten smelten of verdampen. Middels raffinage kan hieruit witte fosfor worden geproduceerd, maar bij dit proces komt ook een slak vrij die in een circulaire economie nuttig toegepast moet worden. Onderdeel van het project is het beoordelen van de geschiktheid van deze slak voor toepassing als grondstof voor cement. De eerste resultaten hiervan, die we zo bespreken, zijn veelbelovend.

Naast witte fosfor en een slak komen er ook metalen en brandbare gassen vrij. Een FlashPhos installatie kan worden gekoppeld aan een cementfabriek, zodat niet alleen de vrijkomende slak maar ook de vrijkomende gassen en restwarmte kunnen worden gebruikt ter vervanging van fossiele brandstoffen. De CO2-emissies bij de productie van cement worden dus verlaagd door gedeeltelijke vervanging van portlandcementklinker én door vervanging van fossiele brandstoffen bij de productie van klinker, terwijl tegelijkertijd het FlashPhos proces daarmee volledig circulair wordt.

Slak

De slak die bij het proces vrijkomt bestaat hoofdzakelijk uit silicium-, aluminium- en calciumoxide en lijkt daarmee sterk op hoogovenslak. Drie monsters slak zijn op laboratoriumschaal (circa 35 kg per monster) gesmolten en vervolgens snel afgekoeld in water. Door de slak snel af te koelen (granuleren) ontstaat een glasachtige structuur, waardoor de slak reactief wordt. De monsters zijn vervolgens uitvoerig onderzocht door Dyckerhoff , VDZ (de vereniging van Duitse cementproducenten) en ResourceFull. Uit de resultaten blijkt dat de slak wat betreft eigenschappen goed vergelijkbaar is met de bekende hoogovenslak, alhoewel de reactiviteit wel wat minder is. Zeker bij hogere vervangingspercentages (50 %) blijft de 28-daagse sterkte-ontwikkeling achter bij die van hoogovenslak. Het proces en de kwaliteit van de slak kunnen echter nog worden geoptimaliseerd en uit de resultaten kan nu al worden geconcludeerd dat de slak geschikt is voor gedeeltelijke vervanging van klinker.

Vervolg

Naar verwachting kan productie van witte fosfor uit zuiveringsslib op industriële schaal samen met de industriële partners plaatsvinden vanaf 2028. De bedoeling is dat er rond 2040 in Europa 15 installaties beschikbaar zijn om witte fosfor te produceren, in samenwerking met onder andere de cementindustrie. Daarmee wordt Europa minder afhankelijk van import van de voor de maatschappij essentiële witte fosfor én wordt een bijdrage geleverd aan de verlaging van het CO2-profiel van cement.